Pot?ebujete webové stránky ?

Tak to jste zde správn?! Je nám pot?šením vytvá?et internetové prezentace, které slouží ke spokojenosti našich klient?. V??íme, že rozhodující je atraktivní vzhled www stránek a sou?asn? jejich p?ehlednost a funk?nost. Sou?ástí každé naší zakázky je i úvodní konzultace spojená s  analýzou pot?eb zákazníka a pomoc s p?ípravou struktury webu a podklad?, tak aby vznikla ú?inná prezentace podle sou?asných trend?. Každá webová prezentace je dodávána s redak?ním systémem, který umož?uje majitel?m stránek samostatn? aktualizovat jejich obsah, sledovat návšt?vnost a mnoho dalších funkcí. Dbáme také na optimalizacie www stránek a propagaci, tak aby se dokázaly prosadit v konkuren?ím prost?edí internetu.

Poskytujeme služby již 5. rokem, všichni pracovníci mají zkušenosti nejen v oblasti tvorby www stránek, ale i v dalších oborech. Budeme rádi když se na nás obrátíte s jakýmkoliv požadavkem, rádi se Vám budeme v?novat.

 

 

Tvorba www stránek, e-shop?

 P?íprava projektu

 Zahájení realizace nové webové prezentace musí p?edcházet analýza požadavk? a pot?eb. Na základ? konzultace s klientem je vypracována struktura www stránek. Zde rádi zúro?íme zkušenosti  s realizovanými projekty a doporu?íme nejvhodn?jší ?ešení. Následn? grafik p?ipraví jeden nebo dva grafické návrhy.

 Realizace projektu

 Na základ? vybraného grafického návrhu vytvo?íme kód XHTML stránek. Sou?asn? instalujeme a konfigurujeme redak?ní systém. Pak prbíhá pln?ní webu obsahem. Zde se nám osv?d?ilo  pr?b?žn? konzultovat s klientem postup tvorby stránek. Po fázi zapracování p?ipomínek odladíme www stránky pro všechny moderní prohlíže?e. Naším standardem je, že kód a obsah stránek bude optimalizovaný na  vybrané výrazy z hlediska SEO.

 P?edání www stránek a následná podpora

 Pom?žeme s výb?rem webhostingových služeb a registrací domény.  Provedeme zaškolení používání redak?ního systému a poskytujeme uživatelskou podporu.  V p?ípad? zájmu zajistíme propagaci a internetový marketing.

 

 

Aktuality:

14/5/2012 - www.tradicniknedliky.cz - více ...
5/6/2012 - www.svatovaclavskeinspirace.cz - více ...
18/5/2012 - www.viscumaplastik.cz - více ...
10/2/2012 - www.tichakavarna.cz - více ...
1/12/2011 - www.qland.cz - více ...

 

Reference:

 
 Nakladatelství kvarta
 
 Chata Apolena
 
 Symbiom, s.r.o.
 
 Klub Vodní?ek

 

RH Blog | E-shop arduino